REKLAMACIJE

Reklamaciju na nesaobraznost kupac može izjaviti u roku od 2 godine od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, uz originalan račun otpremnicu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini robe.

Reklamaciju možete izjaviti pisanim putem, preko Obrasca za reklamaciju koji se može preuzeti  OVDE uz istovremeno dostavljanje robe Prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz originalan primerak računa- otpremnice ili uz bilo koji drugi dokaz o kupovini.

Odgovor na reklamaciju mora biti poslat kupcu elektronski najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Ako je reklamacija prihvaćena, rok za rešavanje po reklamaciji ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ako isporučena roba nije saobrazna Ugovoru, Kupac ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost bez naknade opravkom ili zamenom robe ili da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor I zahteva povrat novca .

U zavisnosti od zahteva Kupca, Prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene vrati Kupcu u roku od 14 dana.

Kupac takođe ima pravo da raskine Ugovor ukoliko Prodavac ne otkloni nesaobraznost robe u utvrđenom roku.

Kupac ima pravo vratiti proizvod i  u sledećim slučajevima:

Isporuka proizvoda koji nije naručen

Isporuka oštećenih proizvoda, a oštećenja su nastala zbog loše manipulacije prilikom isporuke.

Ukoliko ste dobili proizvod koji niste naručili ili ste dobili proizvod sa greškom molimo vas da nas obavestite na e-mail adresu info@luene.rs i ispunite obrazac za reklamaciju i popunjenog ga vratite zajedno sa robom i  originalnim  računom u roku 14 dana od dana prijema robe na adresu Luene 2023 doo,Bukovački put 11, 21131 Petrovaradin.

Po prijemu robe Luene 2023 d.o.o. će vratiti celokupan iznos novca.

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti robu možete vratiti o trošku prodavca preko ugovorene kurirske službe.

Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovane u  kartonsku orginalnu ambalažu u kojoj vam je proizvod dostavljen. Sve reklamacije koje su neprikladno zapakovane i kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja prilikom transporta neće biti preuzete nego će biti vraćene pošiljaocu.

10% Off !!

On all every first order

Join our newsletter

Subscribe to recieve latest update & offer!